ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 • Zpracováváme a uchováváme pouze takové osobní a jiné identifikační údaje a data, které potřebujeme pro realizaci svých podnikatelských aktivit a poskytování kvalitních služeb.
 • Při ochraně, zpracování a uchovávání osobních údajů a dat chráněných závaznými právními předpisy postupujeme strikně v souladu s těmito závaznými právními předpisy, zejména potom s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Zpracováváme a uchováváme takové osobní údaje a jsme příjemcem a správcem pouze takových údajů, jejichž správu nám nařizují či umožňují závazné právní předpisy nebo k jejichž správě nám byl udělen poskytovatelem takového údaje svobodný, informovaný a jednoznačný souhlas.
 • Opatření a všechny činnosti spojené s ochranou osobních a jiných identifikačních údajů zohledňují povahu, rozsah, kontext a účely zpracování takových údajů včetně rizik pro práva a svobody fyzických osob.
 • Realizujeme taková opatření, která v maximální míře zamezují úniku nebo zneužití chráněných osobních údajů, jejichž jsme správcem.
 • Při realizaci všech svých procesů primárně zohledňujeme nezpochybnitelné právo fyzických osob na ochranu jejich soukromí.
 • Osobní údaj je definován zákonem nebo jiným pro závazným právním předpisem, obecně se jedná o jakýkoli osobní údaj či kombinaci údajů, na jejichž základě je možno osobu identifikovat.
 • Odpovědnou osobou za ochranu osobních údajů je podnikatel Jan Novotný, Liběšice 87, 411 46 Liběšice u Litoměřic.
 • ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Našimi obchodními partnery jsou tři druhy subjektů: právnické osoby a podnikající nebo soukromé fyzické osoby.
 • Zpracováváme a uchováváme tyto osobní a identifikační údaje obchodních partnerů – fyzických osob: jméno a příjmení případně obchodní název, fakturační adresa, kontaktní telefon, emailová adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu a specifikace poskytnuté služby.
  V případě obchodních partnerů – právnických osob zpracováváme a uchováváme tyto osobní údaje fyzických osob zastupujících v obchodním vztahu právnickou osobu: jméno a příjmení, funkce, kontaktní telefon, emailová adresa.
 • Uvedené osobní a jiné identifikační údaje obchodních partnerů zpracováváme a uchováváme za účelem realizace podnikatelských aktivit a s tím spojených činností při realizaci obchodního vztahu, jako je příprava smluv a objednávek, realizace služeb, fakturace, řešení požadavků a reklamací.
  Právním důvodem zpracování osobních a jiných identifikačních údajů je v takovém případě plnění smlouvy bez poskytnutého souhlasu obchodního partnera.
 • Uvedené osobní a jiné identifikační údaje obchodních partnerů také zpracováváme a uchováváme za účelem realizace propagačních, marketingových a selektivních aktivit.
  Právním důvodem zpracování osobních a jiných identifikačních údajů je pro realizaci takových aktivit poskytnutí svobodného, informovaného a jednoznačného souhlasu obchodním partnerem.
  Poskytnutý souhlas může obchodní partner kdykoli písemně odvolat.
 • Uvedené osobní a jiné identifikační údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s požadavky závazných právních předpisů a v souladu s opatřeními uvedenými v této směrnici.
 • Uvedené osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu plnění smlouvy nebo po dobu trvání obchodního vztahu a po jeho ukončení po dobu trvání záruční doby zboží, výrobku nebo služby.
 • Některé ze zpracovávaných osobních a jiných identifikačních údajů obchodních partnerů mohou být společností poskytnuty orgánům státní správy na základě požadavku závazných právních předpisů.
 • Některé ze zpracovávaných osobních a jiných identifikačních údajů obchodních partnerů mohou být společností za účelem realizace smluvního vztahu a zkvalitnění služeb poskytnuty třetím osobám – zpracovatelům.
  Těmito zpracovateli jsou účetní, daňový poradce a právní zástupce.
  Neposkytneme osobní údaje obchodních partnerů bez jejich výslovného souhlasu jiným třetím osobám.
 • Obchodní partner je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a má právo podat stížnost u dozorového úřadu, došlo-li k případnému porušení nařízení o ochraně osobních údajů zpracováním osobních údajů.
 • Obchodní partner může kdykoli kontaktovat osobu pověřenou ochranou osobních údajů uvedenou v odstavci I. této směrnice v případě jakéhokoli dotazu nebo podezření na únik nebo zneužití osobních údajů.
 • OPATŘENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT
 • Všechny dokumenty obsahující osobní údaje uchováváme v uzamčené skříní v provozních prostorách na adrese Liběšice 87, 411 46 Liběšice u Litoměřic.
 • Žádný z dokumentů v tištěné (papírové) podobě obsahující chráněné osobní údaje není v našich provozních prostorách volně dostupný třetím osobám. Nenecháváme žádný z těchto dokumentů volně ležet, po zpracování takového dokumentu je tento vždy uložen do pořadače v uzamčené skříni.
 • Data v elektronické podobě obsahující chráněné osobní údaje zpracováváme a uchováváme na lokálním disku jednoho počítače. Přístup k tomuto počítači má na základě uživatelského jména a hesla podnikatel Jan Novotný. Data na disku počítače jsou šifrována a operační systém počítače je pravidelně aktualizován, přičemž počítač je zabezpečen firewallem a pravidelně aktualizovaným antivirovým systémem.
 • Nenecháváme počítač zapnutý bez dozoru. Po ukončení práce s počítačem jej vždy vypínáme.
 • Při zpracování dat obsahujících osobní údaje na počítači vždy dbáme, aby neměla žádná třetí osoba možnost nahlížet na obrazovku počítače.

Tato směrnice je platná od 20. května 2018